Room/House Application Documents / Dokumen Permohonan Bilik/Rumah

Please register and upload documents / Sila daftar dan muat naik dokumen (Here).
Please prepare the following documents to become a Sapotlokal vendor in rental category /
Sila sediakan dokumen berikut untuk menjadi vendor Sapotlokal dalam kategori sewaan:

Please label your documents as per title / Sila labelkan dokumen anda mengikut tajuk.

* ( Example : IC Wahid, Bil Air Wahid, Bil Elektrik Wahid )
* ( Contoh : IC Wahid, Bil Air Wahid, Bil Elektrik Wahid )

1. Malaysia Identity Card (IC) / Kad Pengenalan Malaysia (IC) 

(Color, Front, Back) / (Warna, Depan, Belakang)

Sample IC : / Contoh IC :

* Please rename your file/picture as  IC / Sila namakan semula gambar/fail anda sebagai  IC

2. Valid Water Bill / Bil Air yang Sah

Sample Water Bill : / Contoh Bil Air :

* Please rename your file/picture as Water Bill / Sila namakan semula fail/gambar anda sebagai Water Bill

3. Valid Electric Bill / Bil Elektrik yang Sah

Sample Electric Bill : / Contoh Bil Elektrik :

* Please rename your file/picture as Electric Bill / Sila namakan semula fail/gambar anda sebagai Electric Bill

Please register and upload documents / Sila daftar dan muat naik dokumen (Here).